بسیار مدیر صبوری هستن، شنونده خوب و در عین حال ایده‌پردازی قوی هستن.